Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

19:56

March 13 2017

20:54
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
20:52
20:52
3354 57e6 500
Wrocław`
20:50
20:50

Moglibyśmy wypić piwo i oglądać filmy lub siebie nawzajem.

20:49
20:47
20:46
20:46
7137 a1c3 500

the-chaotic-nether:

I love this company already.

20:46
20:43
2863 ef83 500
Reposted fromcjau cjau viaczesctrawa czesctrawa
20:43
Tak, większość facetów to ciotopedały, które nie wiedzą czego chcą, jak chcą, z kim chcą.
Reposted fromSalute Salute vianienormalnie nienormalnie
20:34
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
20:33
20:33
20:33

March 05 2017

17:23
17:23
17:22
1200 1841
Reposted fromnyaako nyaako viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl