Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

21:23
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viawstydem wstydem
21:16
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viawstydem wstydem
21:16
Reposted frommesoup mesoup viawstydem wstydem
21:14
17:10
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawstydem wstydem
17:10
17:09
6171 90d9
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viawstydem wstydem
14:24
2759 2f97 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapastelina pastelina
13:37
Kraków. Miasto Poezji.
Reposted fromszszsz szszsz viapastelina pastelina
13:37
13:36
13:36
13:35
13:35
Wiesz nie mam podzielności uwagi toteż kiedy jem
palę i piję czytam piszę i
oglądam telewizję nie mogę w tym czasie
nikogo kochać.
— Marcin Świetlicki, "Wierszyk dla Piotra"
13:33
4910 dde9 500
Reposted frompastelina pastelina viayanek yanek
13:32
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viayanek yanek
13:32
Reposted fromcatdog2 catdog2 viayanek yanek
13:32
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viayanek yanek
13:31
7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viayanek yanek
13:31
7599 293c 500
Reposted fromhagis hagis viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl