Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

22:49
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viamelanchujnia melanchujnia
22:49
22:03
22:01
2021 e877
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
21:52
4744 96c1
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
21:49
21:46
1635 dd93
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie
21:42
21:41

August 19 2017

20:57
20:55
9655 71b3 500

thyreoidectomia:

how I see myself in the future:

18:11
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
18:09
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek

August 15 2017

22:26
22:26
22:24
22:24
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
22:24
"Mężczyzna, który jest Ci przeznaczony przyjdzie do Ciebie bez żadnej magii. Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go zniechęcić. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym Twoim. Przyzywanie go nie przyniesie więc szczęścia, tylko ból." - Magdalena Kozak
22:24
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaczesctrawa czesctrawa

August 14 2017

23:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl