Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

08:14

"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”.

Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawiks wiks
07:15
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesctrawa czesctrawa

June 20 2019

13:43
13:43
6187 1eff 500
Reposted fromzciach zciach viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
13:43
9405 b803 500
12:54
12:54
12:53
12:52
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
12:40
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
12:38
12:37
3046 a41c 500
13:43
6187 1eff 500
Reposted fromzciach zciach viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
13:43
9405 b803 500
12:54
12:54
12:53
12:52
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
12:40
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
12:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl