Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 08 2019

12:37
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko via12czerwca 12czerwca

December 07 2019

20:33
2810 bbf9 500
Reposted fromzciach zciach via12czerwca 12czerwca
20:32
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaresort resort
20:32
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaresort resort
19:55
19:54
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort

September 15 2019

10:29
10:29
10:28

September 14 2019

10:23
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
10:21
10:20
4330 7cb6 500

Andy Warhol

10:18
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
10:10
6470 a486
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake via12czerwca 12czerwca

September 12 2019

22:00
21:48
7291 534e 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma via12czerwca 12czerwca
21:47
21:46
21:43
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll via12czerwca 12czerwca
21:42
Kochać się z kobietą i spać z nią to dwie namiętności nie tylko różne, ale prawie przeciwstawne. Miłość nie wyraża się w pragnieniu spółkowania (to pragnienie dotyczy przecież niezliczonej ilości kobiet), ale w pragnieniu wspólnego snu (to pragnienie dotyczy tylko jednej kobiety).
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl